ALGEMENE  GEBRUIKSVOORWAARDEN  
           
    ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
     
   

ConcentraSelfservice.be  is dé site om uw advertentie door te geven voor publicatie in de media van Concentra. Om een hoge kwaliteit te verzekeren, zijn deze voorwaarden van toepassing voor alle gebruikers.

 1. Verkopen van objecten/producten
  ConcentraSelfservice.be mag enkel gebruikt worden voor het adverteren van objecten of producten die te koop worden aangeboden of te koop worden gevraagd.

 2. Aanbieden van diensten
  ConcentraSelfservice.be mag gebruikt worden om te adverteren voor diensten; maar niet als contact- of dating-advertenties.

 3. Niet-conforme objecten of producten
  ConcentraSelfservice.be kan advertenties verwijderen voor honden en katten zonder vermelding van HK-nummer, exotische dieren, namaak, wapens, gangbare munten en andere advertenties die niet passen binnen ConcentraSelfservice.be
  Advertenties voor blanco cd’s en blanco dvd’s vermelden de prijs “inclusief Auvibel”. (www.auvibel.be )
  Zoekertjes in de rubrieken huwelijken, kapitalen, handelsvoorstellen, handelszaken over te nemen, vaklui privé en helderzienden, bijverdiensten, thuiswerk en werken na de uren dienen vooraf betaald te worden op het rekeningnummer 451-2511651-65 op naam van Concentra Media Regie. De eerste inlassing in deze rubrieken zal gebeuren na ontvangst van betaling.

 4. Producten of objecten voor netwerk-sales en multi-level-marketing zijn verboden. Producten of objecten moeten in overeenstemming zijn met de in België geldende wetgeving. De aangeboden of verkochte producten of objecten mogen niet beledigend of aanstootgevend zijn. Tekst en foto bij een product of object moeten voldoende relevante informatie bevatten, die overeenstemt met de realiteit.

 5. ConcentraSelfservice.be heeft het recht om zonder motivering en zonder vergoeding een niet-conforme advertentie aan te passen, te verwijderen, te schorsen of naar een andere categorie te verplaatsen.

 6. Verantwoordelijkheid
  De adverteerder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aangeboden producten of objecten. ConcentraSelfservice.be draagt geen verantwoordelijkheid en geen aansprakelijkheid, niet voor de inhoud of de vorm van de advertentie, niet voor de aangeboden producten en ook niet voor de eventuele onbeschikbaarheid van de website.

DISCLAIMER

Concentra en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van ConcentraSelfservice en verwante informatiediensten.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige compensatie.
De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Concentra en haar informatie-aanbieders garanderen niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.
Concentra is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk tav gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data dmv deze dienst, en dit zelfs indien ConcentraSelfservice gewaarschuwd werd voor zulke schade.
Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.